1339451

Faculty Profile

School of Business Administration

Name

Title

E-Mail 

Professors ( in alphabetical order

Li  Liangzhi

 

lilzh@sfc.edu.cn

Wang  Xiaoguang

Dean

wxg3780@sina.com

Associate  Professors ( in alphabetical order

Chen Xiaoying

 

chenxiaoying@shfc.edu.cn

Chen Zhicheng

Associate  Professor

woodschen@126.com

Ge Hongyan

Associate  Professor

gehelen30@hotmail.com

He Shuang

 

hesh@shfc.edu.cn

Jin Yin

 

jinyinn@shfc.edu.cn

Le Feng

 

yuef@shfc.edu.cn

Lu Hui

Chairman  of Human Resource Management Department

njlh920@163.com

Li Yuan

Vice  Dean

sxly_0011@163.com

Wen Feng

Chairman  of business  administration Department

Wenfeng0168@126.com

Wang Mingguo

 

wangmg@shfc.edu.cn

Xu Xiaolong

Associate  Professor

xxl9000@sina.com

Xu Zhen

 

xuz@shfc.edu.cn

Yang Hairu

Associate  Professor

cherryyang97@hotmail.com

Zhang Junli

 

zhangjunli@shfc.edu.cn

Zhao Jianqing

 

zhaojq@shfc.edu.cn

Zhang Shuheng

 

zhangshh@shfc.edu.cn

Lecturer ( in alphabetical order

Chen Bingliang

Lecturer

chenbingliang@yahoo.com.cn

Dai Tiansheng

Lecturer

tiansheng_dai@163.com

Guo Hubin

Chairman of Physical Distribution Management  Department

guohubin@163.com

Gu Xiaofeng

 

guxf@shfc.edu.cn

Guo Xiaoting

Lecturer

gxting44@163.com

Guo Lei

Lecturer

guolei21@gmail.com

Lu Zhiwei

 

luzhw@shfc.edu.cn

Peng Bo

Lecturer

becky_pb@163.com

WangJian

 

wangj@sfu.edu.cn

Xie Meng

Lecturer

xm_ruth@sina.com

Yang Jingshu

Lecturer

yjs_1026@163.com

Zhou Maotao

Chairman of marketing Management Department

zmt2000@sina.com

Zhu Hanhua

Lecturer

nellyzhu98@163.com

Zhai Haiyan

Lecturer

zhai7688@gmail.com

Zhai Haiyue

 

zhaihaiyue@shfc.edu.cn

Zhao Li

Lecturer

zhaoli9905@126.com

Zou Zhonghai

Lecturer

adam_zzh@163.com

 

Dong Bin

 

dongb@shfc.edu.cn 

Guo Yixuan

 

guoyx@shfc.edu.cn

Li Li

 

lili@shfc.edu.cn

Ma Fen

 

mafen@shfc.edu.cn

Tao Qicheng

 

taoqc@shfc.edu.cn

Zhang Yashen

 

zhangyasheng@shfc.edu.cn